YENİ YAŞAM DERNEĞİ

 DAVRANIŞ KURALLARI TAAHHÜTNAMESİ

(CİNSİYET EŞİTLİĞİ, KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ, CANLI YAŞAMINA SAYGI, ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI) 

Yeni Yaşam Derneği öncülüğünde, bünyesinde ve işbirliği yapılan çalışmalara katılma aşamasında, özellikle kadın ve çocukların haklarının korunmasında; Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi temel sözleşmelerinde belirtilen hakları tanıyacağıma, dernek bünyesinde yapılacak çalışmalarda cinsiyet eşitliği, kadın özgürlüğü, çocuk haklarının korunmasında insan onuruna yaraşır şekilde bir yaşamın tesis edilmesi için çalışmalara katılacağımı, derneğin tüm faaliyetlerinde derneğin ilke ve değerlerine uygun şekilde çalışma yürüteceğimi taahhüt ederim. Ekoloji ve çevrenin korunması ile canlı yaşamına saygıyı esas alarak, Derneğin tüzüğünde ve ilgili dokümanlarda belirlenmiş davranış kurallarına uygun olarak derneğin her alanda yapacağı çalışmalara derneğin amaçlarına hizmet edecek çerçevede riayet edeceğimi bu taahhütnameyi imzalayarak kabul ediyorum.

Yeni Yaşam Derneğin tüzüğünü okudum, ilgili dokümanlarını inceledim bu çerçevede derneğin çalışmalarına kendi rızamla katıldığımın beyanıdır. Bu taahhütnamede yer alan davranış kuralları ilkelerinin ihlalinde ortaya çıkacak durumlarda Dernek YK kararlarının bağlayıcılığını kabul ve beyan ediyorum.