Derneğin Faaliyet Alanları: Dernek, Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Sağlık, Spor alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Derneğimiz Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterecektir. Derneğimiz tüzüğünde belirtildiği aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Derneğin Amaçları:

Sürekli yenilenmeyi esas alarak, az gelişmiş yerleşim yerlerdeki insanların yeni bir yaşama başlamalarını ve insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına sahip olmalarını sağlamak üzere; 

 1. Yerel ekonomik kalkınma faaliyetlerinde bulunmak
 2. Kapsayıcı, demokratik ve çoğulcu toplum yaşamı için bireyleri güçlendirmek ve kurumların kapasitelerini geliştirmek
 3. Yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, engellilik ve benzeri nedenlerden dolayı dezavantajlı yaşayan grupların sosyal uyumlarını ve kalkınma süreçlerine aktif katılımlarını desteklemek
 4. Sürdürülebilir çevre ve ekolojik denge için faaliyetlerde bulunmak
 5.  Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve teşvik edilmesi için çalışmalar ve araştırmalar yapmak
 6.  Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma gündeminin Diyarbakır ve Bölgede yerelleştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak ve savunuculuk yapmak

Derneğin Faaliyet Konuları

Dernek amacına yönelik olarak şu konularda faaliyet gösterir:

Dernek; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre kalkınma alanlarında faaliyet göstermek üzere; ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

 1. Kırsal ve kentsel alanlarda yoksulluk, yoksunluk ve sosyal dışlanma ile mücadele, kırsal alanda yaşayan ailelerin ve özellikle yaşlıların, kadının, gençlerin ve çocukların sosyal rollerinin ve konumunun güçlendirilmesine yönelik faaliyetler,
 2. Dezavantajlı grupların toplumsal gelişimlerine katkı sağlanması, sosyal entegrasyonlarının, sosyal içermelerinin geliştirilmesi, toplumun ve bireylerin girişimci ve katılımcılıklarının arttırılması için faaliyetler
 3. Ülkemizin yakın coğrafyasındaki genel çatışmalı durum ve istikrarsızlıktan dolayı oluşan göç, zorla yerinden edilmelerden kaynaklı sorunların çözümüne yönelik hak savunuculuğu ve taban örgütlerle ortak faaliyetlerde bulunmak
 4. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşturduğu çerçevedeki alanlarda yerelde faaliyet göstermek. Bu hedeflerin Diyarbakır özelinde yerelleştirilmesi ve tek bir kişinin bile geride kalmamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak
 5. Somut olan ve olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek
 6. Kültürel Mirasın korunmasına yönelik faaliyetler derneğin faaliyet konuları arasına girer.
 7. Yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, engellilik, inanç özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve diğer dezavantajlı gibi nedenlerden dolayı, dezavantajlılık yaşayan grupların dezavantajlı durumlarının ortadan kaldırılması adına faaliyetler, Kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik uygulama ve savunu faaliyetleri yürütmek; çoğulcu ve kapsayıcı toplumsal yapının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek
 8. Sürdürülebilir kalkınmanın dört ayağı olan Sosyal, Ekonomik, Çevresel ve Kültürel kalkınmaya yönelik faaliyetler yürütmek, Farkındalık Yaratma çalışmaları yürütmek