RAMAZAN TUNÇ
RAMAZAN TUNÇ Tüm Yazıları

 

Sürdürülebilir Kalkınma, Yeni Yaşam Derneği ve BM Küresel Kalkınma Hedefleri

 

Dünyanın farklı coğrafyalarından liderler 25-27 Eylül 2015 tarihinde New York’taki BM Genel Merkezinde bir araya gelerek 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerinde bir uzlaşıya vardı.

Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri  (SKH), diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel çapta kabul edilen BM’nin bu çağrısında toplamda 17 hedef belirlenmiştir.

 Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Belirlenen bu amaçların hepsi birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele alma gereğini ortaya koymuştur.  İnsanlık için kritik öneme sahip ve 5P (People-İnsan, Planet-Yerküre, Prosperity-Refah, Peace-Barış, Partnership-Ortaklık) olarak tanımlanan çekirdek ilkeler etrafında bu 17 amaç şekillenmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) dayandığı 5P temel ilkelerin açıklanması şu şekilde belirlenmiştir.

People(İnsan):

İnsanı ve insani değerleri merkeze alıp, yoksulluk ve açlığın her türlü formunun sonlandırılması ile birlikte insan onuru ve eşitliğinin sağlıklı bir çevrede garanti altına alınmasını ifade eder.

Planet(Yerküre):

Sürdürülebilir tüketim ve üretim dâhil, doğal kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi ve iklim değişikliği konusunda acil eylemde bulunmayı ve böylece şimdiki ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını destekleyebilmesi için gezegeni bozulmaya karşı koruma kararlığını ifade eder.

Prosperity (Refah): 


Tüm insanların müreffeh ve tatmin edici hayatlarının tadını çıkarmasını ve ekonomik, sosyal ve teknolojik ilerlemenin doğayla uyum içinde gerçekleşmesini sağlama kararlılığını ifade eder.

Peace (Barış):


Korku ve şiddet içermeyen barışçıl, adil ve kapsayıcı toplumları teşvik etmeye kararlılığı ile Huzur olmadan sürdürülebilir bir gelişmenin olamayacağı ve sürdürülebilir kalkınma olmadan barışın tesis edilemeyeceğini ifade eder.

Partnership (Ortaklık):

SKH gündemini uygulamak için gerekli araçları, özellikle de en fakir ve en savunmasız insanların ihtiyaçlarına ve tüm ülkelerin, paydaşların ve insanların katılımına odaklanan, güçlendirilmiş bir küresel dayanışma ruhuna dayanan, canlandırılmış bir Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Ortaklığı aracılığıyla harekete geçirme kararlılığını ifade eder.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir ve takip eden 15 yıl boyunca UNDP politikası ve finansmanına rehberlik edecektir.

Gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortaklığına ihtiyaç duyulduğu SKH Gündeminde açıkça belirtilmektedir.

5P ilkeleri etrafında şekillendirilen 17 SKH sırasıyla;

 1. Yoksulluğa Son
 2. Sıfır Açlık
 3. Sağlık ve Kaliteli Yaşam
 4. Nitelikli Eğitim
 5. Cinsiyet Eşitliği
 6. Temiz Su ve Sanitasyon
 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 10. Eşitsizliklerin Azaltılması
 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
 13. İklim Eylemi
 14. Sudaki Yaşam
 15. Karasal Yaşam
 16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 17. Amaçlar için Ortaklıklar

Tüm belirlenen bu hedefler için evrensel düzeyde iletişim stratejisi belirlenmiş olup kullanılacak dilin ve sembollerin ortaklaşması sağlanmıştır.

Diyarbakır merkezli faaliyet yürüten ve vizyonu “İnsan onuruna yaraşır yeni bir yaşamı inşa eden uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olmak” olan "Yeni Yaşam Derneği", BM tarafından belirlenen bu küresel hedeflerin yerelde gündemleştirilmesi ve ana akımlaştırılması hususunda gönüllü inisiyatif almıştır. Özellikle 5P olarak tanımlanan ilkeler etrafında yerelde bu hedeflerin hayata geçirilmesinde tüm paydaş ve networklarla aktif ortaklığı esas almaktayız.

Yeni Yaşam Derneği olarak önümüzdeki 5 yıllık Stratejik Planımızda bu önemli husus için hedefler belirledik. Tüm çalışmalarımızda güçlü ve uluslararası ekibimizle Diyarbakır’da bu küresel hedeflere uygun çalışmaları kurumsallaştırarak sürdürüp Dünya’nın değişimine, dönüşümüne yerelden katkı sunarak sürdürülebilirliği yerelden güçlendirmek amacındayız. Dünya’nın geri kalmış bölgelerinde yer alan coğrafyamızın bu temel amaçları gündemleştirmesi ve buna uygun politikaların hayata geçirilmesi çok acil ve önemli bir meseledir ve yeni yaşam derneği olarak bu meselenin yereldeki muhataplarının katılımcılığında her zaman rol olmayı hedefliyoruz.

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam, "Barışa, Adalete, Refaha" hizmet eden her bir çalışma, her bir ortaklık aynı zamanda yerkürenin korunmasına da büyük katkılar sunmaktadır. Biz çalışma arkadaşlarımızla bu misyonu yerelden üstlenerek değişime ve sürdürülebilirliğe katkı sunacağız.

Kaynaklar:

 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html